Všeobecné podmienky

Každý návštevník tohto webu sa musí riadiť nasledujúcimi všeobecnými podmienkami, inak je jeho povinnosťou okamžite tento web opustiť.

  1. Každý návštevník tohto webu súhlasí s tým, že tieto podmienky čítal, rozumie im v plnom rozsahu a zároveň s nimi aj v plnom rozsahu súhlasí. V opačnom prípade je povinný bezodkladne web opustiť a nepoužívať ho.
  2. Tento web je diskusnom užívateľským fórom, jeho služby sú poskytované úplne zadarmo a bez akejkoľvek garancie. Prevádzkovateľ webu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo užívaním či existenciou tohto webu.
  3. Každý návštevník prehlasuje, že svojimi komentármi nebude nabádať ostatných užívateľov k trestnej činnosti, nebude ich slovne ani inak napádať, urážať, či inak odporovať dobrým mravom alebo platným zákonom.
  4. Všetky komentáre sú duševným vlastníctvom autora, ktorý ich vložil, a prevádzkovateľ tohto webu sa tak zrieka akejkoľvek zodpovednosti za formu a obsah daných komentárov.
  5. Je zakázaná tvorba automatizovaných robotov prechádzajúcich tieto stránky, vyhľadávanie, zhromažďovanie a ukladanie dát treťou osobou s výnimkou crawlovacích robotov internetových vyhľadávačov a sociálnych služieb.
  6. S každým komentárom je logovaná aj IP adresa, ktorá môže byť využitá v prípade nelegálneho alebo trestného správania autora komentárov pre zamedzenie takéhoto správania.
  7. Návštevník si je vedomý, že v prípade vyhľadanie telefónneho čísla je také číslo ihneď vložené do databázy a vygenerovaná stránka s detailom tohto telefónneho čísla.
  8. Návštevník nebude aktívne vyhľadávať chyby na tomto webe, zneužívať ich a snažiť sa ich obchádzať.
  9. Vyplnením emailovej adresy návštevník súhlasí so zasielaním informačných správ z tohto webu a občasným zasielaním obchodných oznámení.
  10. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia a prevádzkovateľ stránok si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť.

Účelom tohto webu nie je nijako poškodzovať vlastníkov konkrétnych telefónnych čísel. Pre každé vyhľadávané číslo je ihneď vygenerovaná stránka s detailom čísla. Takáto stránka však nadobúda na význame až s prípadnými komentármi od používateľov, ktoré musia byť vložené v súlade s týmito pravidlami.

Ak máte dojem, že niektoré komentáre porušujú ochranu súkromia alebo platné zákony, neváhajte nás kontaktovať alebo požiadajte o zmazanie daného komentáre pomocou funkcie k tomu určené. Každá taká žiadosť musí byť dostatočne podložená a vysvetlené dôvody vrátane vyplnenia existujúcich kontaktných údajov.

Budeme radi, ak bude tento web slúžiť na prospech všetkým.

Tým webu KtoMiVolal.eu